နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ ္ အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ ်က္

နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ ္ အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ ်က္

နယူးဇီလန္ ဗဟိုဘဏ ္အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ ်က္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၂:၀၀  (MT အခ ် ိန္) တြင္ ထုတ္ျပန္သြားဖို ့ရွိပါသည္. NZD(နယူးဇီလန္ ေငြေၾကး)ကို အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္လိုသူ traderမ ် ားအေနနွင့္ ထိုအတိုးနွုန္းဆံုးျဖတ္ခ ်က္ကို ဂရုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည ္.  

နယူးဇီလန္ ဗဟိုဘဏ ္အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ ်က္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ထုတ္ျပန္သြားဖို ့ရွိပါသည္. ဗဟိုဘဏ ္၏ ေနာက ္ဆံုးအတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ ္ခ ်က္မ ွာ မေျပာင္းမလဲရွိခဲ့ျပီး နယူးဇီလန္၏စီးပြားေရးတည္ျငိမ္မွ ု ေသခ ် ာတဲ့အခ ် ိန္အထိ ယခုအတိုးနွုန္းကို မေျပာင္းမလဲထိန္းသိမ္းထားခ ်င္ပံုရပါတယ္. NZDနယူးဇီလန္ ေငြေၾကး ကို အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္လိုသူ traderမ ် ားအေနနွင့္ ထိုအတိုးနွုန္းဆံုးျဖတ္ခ ်က္ကို ဂရုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္. NZD/USD နွင့္AUD/NZDတို့လိုေငြေၾကးအတြဲေတြကိုေရာင္း၀ယ္နိုင္မယ့္ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရးပါ. 

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera