အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ လယ္ယာမဟုတ္ေသာစီးပြားေရး က႑၏ လစဥ္အေျပာင္းအလဲေဒတာ

အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ လယ္ယာမဟုတ္ေသာစီးပြားေရး က႑၏ လစဥ္အေျပာင္းအလဲေဒတာ

အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ လယ္ယာမဟုတ္ေသာစီးပြားေရး က႑၏ လစဥ္အေျပာင္းအလဲေဒတာ (NFP)ကို ၀၃:၃၀နာရီ ညေန MTအခ ် ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္. ဗဟိုဘဏ္အတိုးႏႈန္းတင္မယ့္ကိစၥသည္ အေမရိကအလုပ္သမားေစ်းကြက္အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္. အလုပ္အကိုင္ရရွိမွ ုမ ် ားလာေလေလ နိုင္ငံရဲ ့ စီးပြားေရးအေျခအေနေကာင္းလာေလေလျဖစ္ျပီး အလုပ္လက္မဲ့နွ ုန္းမ ် ားလာေလေလ နိုင္ငံရဲ ့ စီးပြားေရးအေျခအေနဆိုးလာေလေလျဖစ္ျပီး ေငြလဲနွုန္းတန္ဖိုးကို က ်ဆင္းေစပါသည္. ေဒတာကိန္းဂဏန္းမ်ားေကာင္းမြန္ပါက စီးပြားေရးအေျခအေနက်တက္လာတယ္လို့မွတ္ယူရမွာျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ေငြေၾကး ေဒၚလာ တန္ဖိုးျမင့္တက္လာနိုင္ပါသည္. ေဒတာကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာနွုန္းထားထက္ ေလွ်ာ့နည္းခဲ့ပါက ေဒၚလာတန္ဖိုးက်ဆင္းနိုင္ပါသည္. အေမရိကန္အလုပ္သမားေရးရာဌာနကေနၿပီး NFP ႏွင့္အတူအလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခလစာရ႐ွိမႈအေျခအေနမ်ားကိုလဲ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးသြားဦးမွာျဖစ္ပါတယ္. ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္လည္း ေငြေၾကးမူဝါဒေတြေျပာင္းလဲရန္ အတိုးႏႈန္းတင္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ရန္ ယခုစီးပြားေရးေဒတာအေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့႐ွိပါသည္.ထို္႔ေၾကာင့္ ယခုေဒတာသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးႏွင့္ အျခားေငြေၾကးအားလံုးအေပၚသက္ေရာက္မႈျပင္းသည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. 

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera