အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ လယ္ယာမဟုတ္ေသာစီးပြားေရး က႑၏ လစဥ္အေျပာင္းအလဲေဒတာ

အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ လယ္ယာမဟုတ္ေသာစီးပြားေရး က႑၏ လစဥ္အေျပာင္းအလဲေဒတာ

အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ လယ္ယာမဟုတ္ေသာစီးပြားေရး က႑၏ လစဥ္အေျပာင္းအလဲေဒတာကို  15:30နာရီ MTအခ ် ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္. 

ထိုေဒတာသည္ ကမၻာေပၚ႐ွိ ဘီလ်ံနဲ့ခ်ီေသာအေရာင္းအဝယ္သမားက လစဥ္လတိုင္းေစာင့္ၾကည့္ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. ထိုေဒတာသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္မည္မ်ွခန္႔ထားႏိုင္ခဲ့သည္ဆိုတာကို ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္.အေမရိကန္အလုပ္သမားေရးရာဌာနကေနၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခလစာရ႐ွိမႈအေျခအေနမ်ားကိုလဲ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေပးသြားဦးမွာျဖစ္ပါတယ္. ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္လည္း ေငြေၾကးမူဝါဒေတြေျပာင္းလဲရန္ အတိုးႏႈန္းတင္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ရန္ ယခုစီးပြားေရးေဒတာအေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့႐ွိပါသည္.ထို္႔ေၾကာင့္ ယခုေဒတာသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးႏွင့္ အျခားေငြေၾကးအားလံုးအေပၚသက္ေရာက္မႈျပင္းသည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. 

ဒီႏွစ္ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္မွာ ဗဟိုဘဏ္အတိုးႏႈန္းတင္မလဲဆိုတာကို ေစ်းကြက္ကေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္. ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္မွာ ဗဟိုဘဏ္အတိုးႏႈန္းတင္မယ္ဆိုတာ အေမရိကအလုပ္သမားေစ်းကြက္အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္. ယခင္NFP အလုပ္သမားမ်ား၏လုပ္ခလစာေပးေခ်မႈအေျခအေန ေဒတာအရ ေစ်းကြက္က 170Kအထိေမ်ွာ္လင့္ထားေပမယ့္ ေစ်းကြက္ခန္႔မွန္းထားတဲ့ပမာဏထက္ေက်ာ္လြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး 227Kအထိ႐ွိခဲ့ပါတယ္. သို႔ပါေသာ္လည္း အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းနဲ႔ ဝင္ေငြအေျခအေနကေနေကာင္းမြန္ခဲ့ျခင္းမ႐ွိခဲ့ပါဘူး.  

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera