US Non-Farm Payrolls

US Non-Farm Payrolls

၁၄:၃၀ Metatrader အခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္မည့္ Non-Farm Payrolls အစီရင္ခံစာသည္ ထုိအပတ္အတြင္းအေျပာင္းအလဲအျဖစ္ႏိုင္ဆံုးျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သင္၏ျပကၠဒိန္တြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ကို မွတ္သားထားပါ၊ NFP သည္အဓိက လယ္ယာႏွင့္အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမပါဝင္ေသာ US ရွိ အခစားအလုပ္သမားအေရအတြက္မ်ားတစ္ခုလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ အျမတ္/ျပ​ႆနာျဖစ္ႏိုင္ေသာ အညႊန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းသည္ အတိုးႏႈန္းသတ္မွတ္ရန္ ၄င္းအစီရင္ခံစာကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္သည္။ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာသည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတိုင္းျဖစ္မလာသည့္ပံုစံရွိသည္ (ခန္႔မွန္းထားေသာ ၁၇၁K အစား ၁၅၆K အလုပ္မ်ားသာဖန္တီးေပးသည္)။ ယေန႔ထုတ္ျပန္မည့္ အျခားအေရးႀကီးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း မေမ့ပါႏွင့္ - အေရာင္းအဝယ္ညီမွ်မႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့အခ်ိဳးအစားႏွင့္ ပ်မ္းမွ်နာရီအလိုက္ဝင္ေငြမ်ား - ၄င္းတုို႔သည္လည္း USD ေငြလဲႏႈန္းအေပၚလႊမ္းမိုးေစသည္။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera