အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ လယ္ယာမဟုတ္ေသာစီးပြားေရး က႑၏ လစဥ္အေျပာင္းအလဲေဒတာ

အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ လယ္ယာမဟုတ္ေသာစီးပြားေရး က႑၏ လစဥ္အေျပာင္းအလဲေဒတာ

အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ လယ္ယာမဟုတ္ေသာစီးပြားေရး က႑၏ လစဥ္အေျပာင္းအလဲေဒတာကို  15:30နာရီတြင္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္. (MTအခ ် ိန္) 

ယခုေဒတာသည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ အလုပ္အကိုင္ခန္ ့ထားနိုင္မွ ု/ဖန္တီးေပးနိုင္မွ ုပမာဏ ကိန္းဂဏန္းမ ် ားကို ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္. ယခုေဒတာအခ ်က္အလက္မ ် ားသည္ အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနကို ခန္ ့မွန္းတြက္ဆနိုင္ျပီး ေဒၚလာနွင့္တြဲထားသည့္ အဓိက ေငြေၾကးအတြဲမ ် ားအေပၚ အလြန္သက္ရာက္မွ ုျပင္းသည့္ ေဒတာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္. 

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera