အေမရိကန္ GDP (ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွ ုတန္ဖိုး) အၾကိ ုထြက္ရွိမွ ု

အေမရိကန္ GDP (ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွ ုတန္ဖိုး) အၾကိ ုထြက္ရွိမွ ု

အေမရိကန္ GDP (ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွ ုတန္ဖိုး) အၾကိ ုထြက္ရွိမွ ုေဒတာကို ၅:၃၀ (MT အခ ် ိန္)တြင္ ထုတ္ျပန္သြားဖို ့ရွိပါသည္. ယခုေဒတာသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ခုနွစ္ေနာက္ဆံုးသံုးလပတ္ရဲ  ့အေမရိကန္စီးပြားေရးတိုးတက္မွ ု ဒုတိယအၾကိမ္ အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္. ပထမအၾကိမ္ အစီရင္ခံစာကိုေတာ ့ ဇန္န၀ါရီလကထုတ္ျပန္ခဲ ့ျပီး ေမ ွ် ာ္မွန္းထားတဲ့ ၂.၂% ေအာက္ေလ ်ာ့က ်ျပီး ၁.၉%သာရွိခဲ့ပါသည္.

ေဒတာအေျခအေနေကာင္းမြန္ပါက  USDတက္နိုင္ျပီး အေျခအေနမေကာင္းမြန္ပါက  USDက ်နိုင္ပါသည္. USDကို အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ဖို ့အခ ် ိန္ေကာင္းတစ္ခုပါ. 

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera