ေအာ္ဒါအၿပီးသတ္ျခင္း

ေအာ္ဒါအၿပီးသတ္ျခင္း - ျမန္ဆန္ မွန္ကန္ ျပန္လည္ေစ်းေခၚမႈမရွိ

ေအာ္ဒါအၿပီးသတ္ရန္ အခ်ိန္မွတ္သားျခင္း

စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း Forex အေျပာင္းအလဲေပၚတြင္ ေငြေၾကးရပိုင္ခြင့္ႏွင့္သင့္ရဲ႔ေအာင္ျမင္မႈဟာ သင္ရဲ႔ျပည့္စံုျမန္ဆန္ တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားေပၚမွာမူတည္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ FBS ကုမၸဏီသည္ေဖာက္သည္မ်ားကို ေအာ္ဒါအၿပီးသတ္ျခင္းအရွိန္ကို အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေစရန္ အာမခံရန္တာဝန္ရွိသည္ဟု ခံစားရသည္။

၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာေအာ္ဒါမ်ားဟာ ၀.၄ စကၠန္႔အတြင္း အၿပီးသတ္ၾကသည္။

Requotes လုပ္ရန္မလို

FBS အေကာင့္မ်ားအားလံုးသည္ ေစ်းကြက္အၿပီးသတ္ျခင္းေအာ္ဒါမ်ားအတိုင္း အသံုးျပဳသည္။ ေအာ္ဒါမ်ားဟာ ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္းအမွန္အတိုင္း အၿပီးသတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေစ်းေခၚရန္မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ေအာ္ဒါမ်ားဟာ NND(Non-Dealing Desk) ႏွင့္ STP(Straight Through Processing) နည္းပညာမ်ားအတိုင္း အၿပီးသတ္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္၄င္းတို႔သည္ေငြေပၚလြယ္ေသာ ေထာက္ပံ့သူမ်ားရဲ႔စနစ္ကိုတိုက္ရိုက္ခ်ိဳးႏွိပ္သည္။

သင္၏အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာတြက္ ေအာ္ဒါမ်ားစီစဥ္ထားမႈအားလံုး

FBS ေဖာက္သည္မ်ားသည္အခြင့္ရရွိမည္ :

  • စ်းကြက္ေအာ္ဒါမ်ား
  • ကန္႔သတ္ေအာ္ဒါမ်ား
  • နာက္ဆက္တြဲေအာ္ဒါမ်ားရပ္တန္႔ျခင္းအပါအဝင္ ေအာ္ဒါမ်ားရပ္တန္႔ျခင္းမ်ား

အမ်ားဆံုးေအာ္ဒါပမာဏ

ဖြင့္ထားသည့္ေအာ္ဒါမ်ား အျမင့္ဆံုးအေရအတြက္မွာ အေကာင့္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူသစ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ အထူးဒီဇိုင္းဆြဲထားသည့္၊ "ဆင့္" အေကာင့္မ်ားသည္၊ ဖြင့္ျပီး၊ ဆိုင္းငံ့ေအာ္ဒါမ်ား ၁၀၀အထိ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ "စံ"ႏွင့္ "သုည ေၾကးအဟ"အေကာင့္မ်ားသည္ တခ်ိန္တည္းမွာ သင့္အား ေအာ္ဒါ၂၀၀ ထိခြင့္ျပဳထားပါသည္။

ေအာ္ဒါပမာဏ

အျမင့္ဆံုးေအာ္ဒါပမာဏသည္ ၀.၀၁ cent lot (၀.၀၁ step ႏွင့္အတူ) မွ ၅၀၀ lots အထိ အေကာင့္အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားသည္။ သင္၏အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္လုပ္ႏိုင္စြမ္းေပၚမူတည္၍ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ ေနာက္ထပ္အေကာင့္အမ်ိဳးအစားမ်ား

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera