သေဘာတူညီမွုအေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား

အေကာင္းဆံုးအေရာင္းအဝယ္ကိရိယာကိုရွာေဖြလိုက္ပါ။

အနဲဆုံး spreadသမာရိုးက် spread ဝယ္ေစ်းနွင့္ ေရာင္းေစ်း အကြာအဟအဝယ္ရက္ေက်ာ္ေၾကး ၊အဝယ္ညသိပ္ခအေရာင္းရက္ေက်ာ္ေၾကး ၊အေရာင္းညသိပ္ခအေရာင္းအဝယ္ရပ္ဖို႔ အကြာအေဝး

AIG

American International Group

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

ALCOA

Alcoa Inc.

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

ALIBABA

Alibaba Group

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

AMAZON

AMAZON

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

APPLE

Apple Inc.

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

AT&T

American Telephone and Telegraph Company

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

BAC

BANK OF AMERICA

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

CISCO

CISCO

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

CITIGROUP

Citigroup Inc.

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

COCA-COLA

Coca-Cola Global

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

DISNEY

The Walt Disney Company

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

EBAY

EBAY

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

FACEBOOK

Facebook

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

FORD

FORD

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

GE

GENERAL ELECTRIC

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

GM

GENERAL MOTORS

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

GOOGLE

GOOGLE

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

HP

Hewlett-Packard

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

IBM

International Business Machines

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

INTEL

INTEL CORP

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

JPM

JPMORGAN CHASE

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

MASTERCARD

MasterCard Incorporated

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

MCDONALDS

MCDONALDS

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

MICROSOFT

Microsoft

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

NETFLIX

NETFLIX

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

NIKE

Nike Inc.

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

NVIDIA

NVIDIA Corporation

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

ORACLE

ORACLE

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

PEPSICO

PepsiCo Inc.

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

PFIZER

Pfizer Inc.

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

TESLA

TESLA

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

VISA

Visa Inc.

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1

WALMART

Wal-Mart Stores Inc.

lot အရြယ္အစား 10

13-0.1-0.10.1
ေငြေၾကး: အေကာင့္အမ်ိဳးအစား: Standard, အုပ္စု: Stocks

အေကာင့္အမ်ိဳးအစား: Standard, အုပ္စု: Stocks

 • သမာရိုးက်ပျံ့နှံ့
 • အဝယ္ရက္ေက်ာ္ေၾကး ၊အဝယ္ညသိပ္ခ
 • အေရာင္းရက္ေက်ာ္ေၾကး ၊အေရာင္းညသိပ္ခ
 • အေရာင္းအဝယ္ရပ္ဖို႔ အကြာအေဝး

AIG

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

ALCOA

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

ALIBABA

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

AMAZON

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

APPLE

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

AT&T

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

BAC

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

CISCO

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

CITIGROUP

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

COCA-COLA

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

DISNEY

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

EBAY

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

FACEBOOK

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

FORD

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

GE

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

GM

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

GOOGLE

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

HP

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

IBM

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

INTEL

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

JPM

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

MASTERCARD

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

MCDONALDS

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

MICROSOFT

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

NETFLIX

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

NIKE

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

NVIDIA

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

ORACLE

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

PEPSICO

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

PFIZER

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

TESLA

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

VISA

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

WALMART

lot အရြယ္အစား 10

 • 1
 • 3
 • -0.1
 • -0.1
 • 0.1

ေစ်းနွုန္းတန္ဖိုးကိုေဖာ္ျပရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ဂဏန္းေလးလံုး(4-digit quotes)ျဖင့္ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသည္. ဒသမေနာက္တြင္ ဂဏန္းေလးလံုးရွိပါက(5-digit quotes)ဟုေခၚျပီး၊ ဒသမေနာက္တြင္ ဂဏန္းနွစ္လံုးရွိပါက (3-digit quotes)ဟုေခၚပါသည္. ဥပမာ, EURUSDေစ်းနွုန္းတန္ဖိုးကို 1.36125 ၊ USDJPYေစ်းနွုန္းတန္ဖိုးကို 101.852.

ညသိပ္ေၾကး(Swap)အခမဲ့ေရြးခ်ယ္ခြင့္အား "Forex Exotic" ႏွင့္ CFD ပစၥည္းကိရိယာမ်ားတြင္ေရာင္းဝယ္ရန္ မရရွိေသးပါ

MT5တြင္ သင္အေရာင္းအဝယ္တစ္ခုဖြင့္သည့္အခါ ေကာ္မရွင္ေကာက္ခံပါေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ သင့္ဖြင့္ထားေသာ အေနအထားအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ ဝင္းဒိုးတြင္ အျမတ္သည္ ေကာ္မရွင္ေၾကးမပါဝင္ပါ။

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera